Info för boende

Nyckelbrickor
Information om våra nyckelbrickor (pdf)

Balkong
Informationsblad gällande förvaring på din balkong
Förvaring på din balkong (pdf)

Garage och p-platser
Biluppställning är endast tillåten på förhyrda platser och i garage. parkering på andra platser inom vårt område är förbjudet.
Föreningen disponerar över totalt 55 garageplatser och 80 parkeringsplatser.

Riksbyggen Ekonomiförvaltning
018-66 01 94

Gemensamma utrymmen

Rökförbud
Det råder generellt rökförbud i alla gemensamma utrymmen såsom trappor och entréer, barnvagns- och cykelrum, förrådsutrymmen, tvättstugor och samlingslokaler.

Trapport och entréer
Tänk på att trappor, entréer och hissar är utrymningsvägar, de får inte belamras med pulkor, cyklar, och barnvagnar mm

Barnvagnsrum och cykelrum
barnvagnar och cyklar ska förvaras i utsedda utrymmen. Observera att man inte får parkera motorfordon (ex. mopeder) i cykelrum eller källarförråd pga brandrisken.

Förrådsutrymmen
I förråd på vind eller i källarutrymme får du av brandsäkerhetsskäl inte dra in el eller förvara brandfarliga ämnen. Rökning och öppen eld är förbjuden i dessa utrymmen.
Dörrarna till vinds- och källarförråd skall vara låsta för att hindra obehöriga att ta sig in.